• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2023

Ngày đăng: 22/01/2024
Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP Trân trọng gửi các Quý cổ đông:

1. Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 4 năm 2023
2. Công văn giải trình số 53/CV-MIE-TCKT ngày 22/01/2024 giải trinh chênh lệch số liệu của Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 4 năm 2023

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498