• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Ngày đăng: 10/06/2020
Vào hồi 8 giờ 30 ngày 10 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Vào hồi 8 giờ 30 ngày 10 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 
Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội là 25 người đại điện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp 141.869.000 cổ phần, tương đương 99,914% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã có đủ điều kiện tổ chức theo quy định.
 
Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Công nghiệp của Bộ Công Thương tham dự;
 
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội với số cổ phiếu tán thành là 141.869.000 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội, cụ thể:
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng công tác năm 2020; Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020; 
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Trong đó: 
- Kết quả năm 2019, doanh thu đạt 1.387,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9,06 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 10,07 triệu đồng/người/tháng.
- Kế hoạch năm 2020, doanh thu đạt 1.163 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 10,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng.
4. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty.
5. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.
6. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
8. Tổng hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021 của Văn phòng cơ quan Tổng công ty.
9. Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; 
10. Tiến hành miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Phan Phạm Hà, ông Nguyễn Khắc Hải và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Lê Quốc Hưng và ông Phạm Thành Nam với tỷ lệ 100,04% và 99,89%.
11. Tiến hành miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát: Ông Lê Tuấn Anh và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bà Lê Thị Minh Huyền với tỷ lệ là 99,97%.
 
Một số hình ảnh diễn ra tại 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của MIE


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 

Ông Trần Quốc Toản Chủ tịch Hội đồng quản trị 
báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 
 

Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo
hoạt động của Ban Kiểm soát

Ông Lê Quốc Hưng, Q. Tổng giám đốc trình bày Kết quả SXKD năm 2019
 và Kế hoạch SXKD năm 2020

Ông Phạm Thành Đông, Phó TGĐ trình bày các Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức 
và Hoạt động và sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị của Tổng công ty

 
Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc trình bày: Tờ trình đề nghị thông qua 
BCTC năm 2019 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
  

 
Cổ đông Nguyễn Văn Thành phát biểu ý kiến tại Đại hội
 

 
Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

 
Các cổ đông bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiếm soát
 

 
Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng 
Ông Lê Quốc Hưng và ông Phạm Thành Nam được bầu bổ sung là Thành viên HĐQT
 và ra mắt Đại Hội
 

 
Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng
Bà Lê Thị Minh Huyền được bầu bổ sung là thành viên Ban Kiểm soát

 
Ông Trần Quốc Toản Chủ tịch HĐQT tặng hoa cảm ơn
 các đồng chí nguyên là  Thành viên HĐQT 

 
Bà Phạm Tú Anh, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498