• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Ngày đăng: 22/06/2021
Vào hồi 7 giờ 30 ngày 21 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026.
Vào hồi 7 giờ 30 ngày 21 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội là 11 người đại điện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.794.300 cổ phần, tương đương 99,861% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã có đủ điều kiện tổ chức theo quy định.
 
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội với số cổ phiếu tán thành là 141.794.300 cổ phần tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội, cụ thể:
 
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và công bố tình hình quản trị Tổng công ty (Báo cáo thực hiện năm 2020; Kế hoạch năm 2021; Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2021; Kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026).

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2021; Kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026).

3. Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh (Báo cáo kết quả tình hình SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện SXKD giai đoạn 2017-2021và Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2026).

4. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty.

5. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.

6. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

7. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

8. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Mức cổ tức thanh toán năm 2020.

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

10. Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; 

11. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả như sau:
- Ông Trần Quốc Toản: số quyền bầu 146.464.800, chiếm tỷ lệ 103,29%
- Ông Lê Quốc Hưng: số quyền bầu 145.425.100, chiếm tỷ lệ 102,56%
- Bà Trần Thị Thu Trang: số quyền bầu: 142.827.475, chiếm tỷ lệ 100,74%
- Ông Hoàng Minh Việt: số quyền bầu: 137.370.950, chiếm tỷ lệ 96,88%
- Ông Cù Ngọc Phương: số quyền bầu: 136.866.375, chiếm tỷ lệ 96,53%

12.Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả như sau:
- Ông Đinh Quang Hòa: số quyền bầu: 146.421.200, chiếm tỷ lệ 103,26%
- Bà Lê Thị Minh Huyền: số quyền bầu: 141.375.100, chiếm tỷ lệ 99,70%
- Bà Nguyễn Thị Khánh Ly: số quyền bầu: 137.578.200, chiếm tỷ lệ 97,03%
 
 
Một số hình ảnh tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Ông Trần Quốc Toản Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty  báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 

Ông Lê Quốc Hưng, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Kết quả SXKD năm 2020,  nhiệm kỳ 2017-2021 và Kế hoạch SXKD năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026

 
Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
 
 
Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình đề nghị thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
 
Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày các Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và sửa đổi các Quy chế
 
  
 Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

 Hội đồng quản trị MIE nhiệm kỳ 2021-2026

 
Ban Kiểm soát MIE nhiệm kỳ 2021-2026

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498