• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và công bố Quyết định cử Người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty

Ngày đăng: 29/06/2022
Vào hồi 8 giờ 30 ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trước khi Đại hội diễn ra, thừa lệnh Bộ trưởng, Ông Lý Quốc Hùng, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Công Thương đã công bố Quyết định số 1264/QĐ-BCT ngày 27/6/2022 cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại MIE. Theo Quyết định này Ông Lê Quốc Hưng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc MIE sẽ thôi là đại diện vốn Nhà nước tại MIE và cử Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc MIE là Người đại diện vốn Nhà nước tại MIE kể từ ngày 27/6/2022.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã trao Quyết định số 1264/QĐ-BCT cho Ông Phạm Thành Đông và Ông Lê Quốc Hưng.  

 
Sau khi công bố Quyết định số 1264/QĐ-BCT, Tổng công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội là 13 người đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp 141.745.000 cổ phần, tương đương 99,826% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã có đủ điều kiện tổ chức theo quy định.
          
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội với số cổ phiếu tán thành là 141.745.000 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội, cụ thể:
 1. Quy chế làm việc của Đại hội;
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
 3. Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
 5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Trong đó:
 • Kết quả năm 2021, doanh thu đạt 1.231,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,174 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 10,27 triệu đồng/người/tháng;
 • Kế hoạch năm 2022, doanh thu đạt 1.074,0 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 10,18 triệu đồng/người/tháng;
 1. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 3. Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 4. Tiến hành miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Quốc Hưng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ông Phạm Thành Đông với tỷ lệ 100% .
Một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của MIE
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Ông Trần Quốc Toản Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 
và Báo cáo công bố tình hình quản trị tại MIE
 
 
Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
và Kế hoạch hoạt động năm 2022
 

Ông Lê Quốc Hưng, Tổng giám đốc trình bày Kết quả SXKD năm 2021  và Kế hoạch SXKD năm 2022
 
 
 
Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc trình bày: Tờ trình đề nghị thông qua BCTC Công ty Mẹ
và Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2021
,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 
 
 
 
Ông Lê Huy Hải, Phó Tổng giám đốc trình bày các Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022,
Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT, BKS, TGĐ và NQL khác
và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS
 
Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội


Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng Ông Phạm Thành Đông được bầu bổ sung là Thành viên HĐQT MIE
 
 
 
HĐQT Tổng công ty đã được kiện toàn và ra mắt Đại Hội

 
Ông Phạm Thành Đông, Thành viên HĐQT Tổng công ty  phát biểu ý kiến

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498