• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày đăng: 26/06/2023
Vào hồi 8 giờ 30 ngày 23 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Vào hồi 8 giờ 30 ngày 23 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội là 13 người đại điện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp 141.717.300 cổ phần, tương đương 99,807% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã có đủ điều kiện tổ chức theo quy định.
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ chương trình và nội dung của Đại hội với số cổ phiếu tán thành là 141.717.300 cổ phần tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội, cụ thể:
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023;
2. Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  năm 2022, kế hoạch năm 2023;
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
5. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
6. Nội sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
7. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
8. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2022, phương án PPLN Công ty Mẹ năm 2022 và kế hoạch PPLN năm 2023;
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
10. Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT, BKS, TGĐ & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.
 
 
Một số hình ảnh diễn ra tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của MIE
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Ông Trần Quốc Toản Chủ tịch Hội đồng quản trị
báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo công bố tình hình quản trị tại MIE

Ông Phạm Thành Đông, Tổng giám đốc trình bày Kết quả SXKD năm 2022
 và Kế hoạch SXKD năm 2023

Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022,
kế hoạch hoạt động năm 2023 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ông Lê Huy Hải, Phó Tổng giám đốc trình bày các Tờ trình đề nghị thông quaBCTC Công ty mẹ
và Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; 

Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT, BKS, TGĐ và NQL khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS
 
Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội
 
  
Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498