• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023

Ngày đăng: 28/07/2023
 
Sáng ngày 19/7/2023 tại Hà Nội, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối  năm 2023.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Tổng giám đốc; Thành viên HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát; các Phó Tổng giám đốc; Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Trưởng, Phó các Phòng,Ban, Trung tâm Tổng công ty; Chủ tịch, Tổng giám đốc các công ty con; Giám đốc các công ty phụ thuộc.
 
Sáu tháng đầu năm 2023 Tổng công ty đã đạt được một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:
* Hợp nhất Tổng công ty:
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 519,8 tỷ đồng đạt 47,9% kế hoạch năm, bằng 110,9% so với cùng kỳ năm 2022;
- Tổng doanh thu: 584,0 tỷ đồng đạt 45,8% kế hoạch năm, bằng 96,1% cùng kỳ năm 2022;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,56 tỷ đồng đạt 56,8% kế hoạch năm;
- Thu nhập bình quân: 10,3 triệu đồng/người/tháng đạt 94,5% kế hoạch năm.
* Công ty mẹ:
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 55,7 tỷ đồng đạt 27,0% kế hoạch năm, bằng 59,1% so với cùng kỳ năm 2022;
- Tổng doanh thu: 90,9 tỷ đồng đạt 35,5% kế hoạch năm, bằng 79,4% cùng kỳ năm 2022;
- Lợi nhuận trước thuế: 0,745 tỷ đồng đạt 74,5% kế hoạch năm;
- Thu nhập bình quân: 16,87 triệu đồng/người/tháng đạt 98,7% kế hoạch năm.
Đánh giá chung về Hoạt động sản xuất kinh doanh: hầu hết các đơn vị chưa đạt 50% kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận được giao, ngoại trừ Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội và Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp.
Do vậy để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, 6 tháng cuối năm 2023 Tổng công ty và các đơn vị cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đồng thời Lãnh đạo các đơn vị cũng cần quan tâm đến việc nâng cao thu nhập cho người lao động, phấn đấu đảm bảo mức thu nhập bình quân theo kế hoạch đã đề ra để giữ chân người lao động và tuyển dụng được lực lượng lao động có tay nghề cao. Chú trọng tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn minh, lành mạnh để doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.
 

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498