• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Ngày đăng: 29/07/2021
Kính gửi: Các cổ đông 
Tổng công ty Máy  và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông:
1. Công văn số 797/CBTT-MIE-TCKT ngày 29/7/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về việc công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021.
2. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 2 năm 2021.
3. Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2021.
4. Công văn số 798/CBTT-MIE-TCKT ngày 29/7/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về việc công bố thông tin văn bản số 792/CV-MIE-TCKT ngày 29/7/2021 giải trình lỗ phát sinh tại BCTC Công ty Mẹ quý 2 năm 2021.
5.Công văn số 792/CV-MIE-TCKT ngày 29/7/2021 giải trình lỗ phát sinh tại BCTC Công ty Mẹ quý 2 năm 2021.
Trân trọng

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498