• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày đăng: 23/06/2023
Kính gửi: Các cổ đông MIE

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới các Quý cổ đông:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Các tài liệu kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (Có danh sách cổ đông tham dự đại hội đính kèm)
2. Biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết;
3. Quy chế làm việc tại Đại hội;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023;
5. Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  năm 2022, kế hoạch năm 2023;
7. Tờ trình về báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
11. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2022, phương án PPLN Công ty Mẹ năm 2022 và kế hoạch PPLN năm 2023;
12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
13. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT, BKS, TGĐ & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498