• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày đăng: 28/06/2022
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp trân trọng gửi các Quý cổ đông:
I. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
II. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Các tài liệu kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (có danh sách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm).
2. Biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2022.
3. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐTN năm 2022.
4. Quy chế làm việc của Đại hội.
5. Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử (kèm Quy chế).
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
7. Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
8. Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát.
9. Tờ trình về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty.
10. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
11. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
12. Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT, BKS, TGĐ và người quản lý khác. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS.
13. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498