• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về trả cổ tức năm 2020

Ngày đăng: 19/11/2021
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi Quý cổ đông Nghị quyết số 46/NQ-MIE-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trả cổ tức năm 2020.
Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498