• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Quy chế công bố thông tin Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Ngày đăng: 13/05/2021
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi Quý cổ đông Quy chế công bố thông tin ban hành kèm theo quyết định số 447/QĐ-MIE-HĐQT ngày 10/5/2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2021 và thay thế Quy chế công bố thông tin được ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-MIE-HĐQT ngày 12/10/2017.
Trân trọng

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498