• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trí MIE

Ngày đăng: 19/06/2020
Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông:
Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498