• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng: 10/05/2019
Ngày 3/5/2019 tại Hà Nội, Công ty CP Dụng cụ số 1 đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.
Ngày 3/5/2019 tại Hà Nội, Công ty CP Dụng cụ số 1 đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.  Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư  năm 2019.
 
 
Đại hội có sự tham gia của các cổ đông, đại diện cho 97% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết dưới sự chủ trì của đoàn Chủ tịch đoàn gồm ông Trần Quốc Toản- Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Trung Thực Tổng Giám đốc Công ty.
 
Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Vũ Trung Thực - UV Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc đã báo cáo trước Đại hội Cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty năm 2019 và tình hình thực hiện quyết toán dự án đầu tư di dời của Công ty.
 
Năm 2018, Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đề ra.
 
Từ đánh giá của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và tình hình thực tế của Công ty về cơ cấu nguồn nhân lực, vốn đầu tư, khấu hao tài sản, thực trạng máy móc thiết bị,… Năm 2019 phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị đặt ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng, doanh thu, giá trị SXCN tăng ít nhất từ 5% đến 7% so với năm 2018, trong đó thu nhập bình quân người lao động dự kiến tăng 10% so với năm 2018.
 
Năm 2019, Công ty chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật; đầu tư bổ sung các máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phù hợp với sự chuyển hướng cơ cấu sản phẩm; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; mở rộng hợp tác liên kết trong và ngoài nước về thiết bị, công nghệ và sản phẩm, ưu tiên các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài loan,…
 
Các cổ đông tham dự đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực cố gắng trong năm 2018. Các cổ đông đồng thời tin tưởng vào định hướng và công tác điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành với những điều kiện, cơ hội và thách thức trong giai đoạn tiếp theo.
 
Những chính sách định hướng phát triển của Công ty và những giải pháp điều hành Công ty trong giai đoạn tiếp theo được trình bày trong Đại hội Cổ đông thường niên 2019 đã được sự đồng thuận nhất trí của các cổ đông tham dự hội nghị.
 
Đại hội đã thông qua chương trình họp với tỷ lệ nhất trí cao với nhiều nội dung quan trọng sau.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, định hướng năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, định hướng năm 2019.
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
- Thông qua tờ trình phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018; dự kiến phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. Riêng nội dung báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đang chờ ý kiến chấp thuận của Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP. Nếu có thay đổi bộ phận đại diện vốn phối hợp với Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông về các vấn đề xin ý kiến đã trình bày trong đại hội.
 
Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498