• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần dụng cụ số 1

Ngày đăng: 29/05/2020
Ngày 29/5/2020 tại Hà Nội, Công ty CP Dụng cụ số 1 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.
Ngày 29/5/2020 tại Hà Nội, Công ty CP Dụng cụ số 1 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.  Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư  năm 2020.
 
Tham dự Đại hội có đại diện Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP bà Trần Thị Thu Trang – Phó tổng giám đốc và Bà Đinh Hồng Mai Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.
 
Dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm ông Trần Quốc Toản - Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Trung Thực - Tổng giám đốc Công ty. Đại hội có sự tham gia của các cổ đông, đại diện cho 97,98% (60.527/61.776) cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết
 
 Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Đỗ Đức Dũng Phó tổng giám đốc đã báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty năm 2020 và tình hình thực hiện quyết toán dự án đầu tư di dời của Công ty.
 
Năm 2019, Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 10% -25% các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đề ra. Trong đó bình quân thu nhập NLĐ tăng 14% so với năm 2018.
 
Từ kết quả thực hiện năm 2019, tình hình thực tế của Công ty, năm 2020 phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị đặt ra với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng, doanh thu, giá trị SXCN tăng so với năm 2019.
 
Các cổ đông tham dự đại hội đều đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty năm 2019 và chia sẻ cảm thông với những khó khăn của Công ty. Đồng thời cũng tin tưởng vào sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban điều hành, sự nỗ lực của CBCNV Công ty trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2020.
 
Những chính sách định hướng phát triển của Công ty và những giải pháp điều hành Công ty trong giai đoạn tiếp theo được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 đã được sự đồng thuận với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao.
 
Đại hội đã thông qua chương trình họp với tỷ lệ nhất trí cao với nhiều nội dung quan trọng sau:
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, định hướng năm 2020.
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
- Thông qua tờ trình phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019; dự kiến phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. Riêng nội dung báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đang chờ ý kiến chấp thuận của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP. Nếu có thay đổi bộ phận đại diện vốn phối hợp với Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề xin ý kiến đã trình bày trong đại hội.
 
Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 đã thành công tốt đẹp. Mặc dù Công ty bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trong 4 tháng đầu năm 2020 nhưng tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội
 
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
 
Quang cảnh Đại hội
 
Đ.c Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Máy và TBCN-CTCP
kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dụng cụ số 1 phát biểu tại Đại hội.
 
Đ.c Vũ Trung Thực, Tổng giám đốc Công ty CP Dụng cụ số 1 phát biểu tại Đại hội
 
Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498