• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên hải

Ngày đăng: 30/05/2019
Vào hồi 09 giờ 30’ ngày 24 tháng 5 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải (DMC), số 133 đường 5 cũ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Vào hồi 09 giờ 30’ ngày 24 tháng 5 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải (DMC), số 133 đường 5 cũ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 
Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội là 50 người đại điện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp 12.809.800 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã có đủ điều kiện tổ chức.
 
Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 có Đại diện Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) tham dự;
 
Đại hội diễn ra dưới sự điều khiển của Đoàn chủ tịch gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty MIE kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty DMC; Cù Ngọc Phương, UV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty DMC.
 
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội với số cổ phiếu tán thành là 12.809.800 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội, cụ thể:
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.
5. Thông qua phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS, TGĐ & người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội
 
Quang cảnh Đại hội
 
Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 
Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT  phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua Quy chế làm việc
trình bày Báo cáo HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 
Ông Cù Ngọc Phương, Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019
 
Ông Đậu Huy Ngọc Linh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty MIE phát biểu ý kiến tại Đại hội
 
Ông Trần Huy Quang, Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động
của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2019.
 
Bà Nguyễn Thị Huệ, Kế toán Trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2018
và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.
 
Cổ đông Tạ Văn Phụ, đại diện cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội
 
Ông Trần Văn Hải-Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498