• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Dụng cụ số 1

Ngày đăng: 28/04/2021
Ngày 23/4/2021 tại Hà Nội, Công ty CP Dụng cụ số 1 đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
Ngày 23/4/2021 tại Hà Nội, Công ty CP Dụng cụ số 1 đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. 
 
Tham dự Đại hội có Ông Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP; Bà Đinh Hồng Mai, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát , Ban điều hành Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 và 23 Cổ đông đại diện cho 95,51% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm các ông Trần Quốc Toản- Chủ tịch HĐQT; Vũ Trung Thực Tổng giám đốc Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được nghe ông Đỗ Đức Dũng - Phó tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2020, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty năm 2021. Bà Nguyễn Thị Nga – Kế toán trưởng trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020, dự kiến phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 
Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu từ 4% -6% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Mặc dù trong năm 2020 Công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 và giá cả vật tư đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao nhưng việc làm NLĐ được đảm bảo, tiền lương bình quân NLĐ ~ 9,078 triệu đồng/người/tháng, các chế độ phúc lợi, BHXH,BHYT,BHTN… của NLĐ được đảm bảo.
 
Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Vũ Trung Thực trình bày báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, BĐH trong năm 2020 và định hướng năm 2021. Từ kết quả thực hiện năm 2020, đánh giá tình hình thực tế của Công ty và thị trường, năm 2021 Hội đồng quản trị đặt ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu giá trị SXCN, tổng doanh thu có mức tăng trưởng ~ 7% so với năm 2020.
 
Ông Thực cũng trình bày và xin ý kiến Đại hội về các điểm sửa đổi trong dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế HĐQT, BKS sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 
Các cổ đông tham dự đại hội đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty năm 2020, chia sẻ cảm thông với những khó khăn của Công ty đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến với Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Cổ đông tham dự đại hội tin tưởng vào sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, BĐH, sự nỗ lực của CBCNV Công ty trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2021.
 
Những chính sách định hướng phát triển của Công ty và những giải pháp điều hành Công ty trong giai đoạn tiếp theo được trình bày tại Đại hội Cổ đông thường niên 2021 đã được sự đồng thuận với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao.
 
Đại hội đã thông qua chương trình họp với tỷ lệ nhất trí cao với nhiều nội dung quan trọng sau:
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, định hướng năm 2021.
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- Thông qua tờ trình phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020; dự kiến phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. Riêng nội dung báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đang chờ ý kiến chấp thuận của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP. Nếu có thay đổi bộ phận đại diện vốn phối hợp với Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông về các vấn đề xin ý kiến đã trình bày trong đại hội.
 
Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội
 
Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu ý kiến
 
Ông Vũ Trung Thực, Tổng giám đốc Công ty
trình bày báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, BĐH trong năm 2020 và định hướng năm 2021
 
Cổ đông Công ty phát biểu ý kiến
 
Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498