• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải

Ngày đăng: 23/05/2018
Vào hồi 09 giờ 30’ ngày 18 tháng 5 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải (DMC) đã được tổ chức tại Trụ sở Công ty số 133 đường 5 cũ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Vào hồi 09 giờ 30’ ngày 18 tháng 5 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải (DMC) đã được tổ chức tại Trụ sở Công ty số 133 đường 5 cũ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
 
Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 38 người, đại điện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp 12.809.800 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã có đủ điều kiện tổ chức theo quy định.
 
Đại biểu Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tham dự Đại hội có các đồng chí: Đậu Huy Ngọc Linh, Phó Tổng giám đốc; Đinh Quang Hòa, Trưởng Ban kiểm soát.
 
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội với số cổ phiếu tán thành là 12.809.800 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội, cụ thể:
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.
5. Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội
 
Các đại biểu Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP và các cổ đông
Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải tham dự Đại hội
 
Đ.c Lương Thế Bình Phó Tổng giám đốc DMC - Ban tổ chức Đại hội
thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu
 
           
Đ.c Nguyễn Khắc Hải - Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, Chủ tịch Hội đồng quản trị DMC phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
 
Đ.c Cù Ngọc Phương, Tổng giám đốc DMC trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT.
 
Đ.c Trần Huy Quang, Trưởng ban Kiểm soát DMC  trình bày Báo cáo kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 
Đ.c Nguyễn Thị Huệ, Kế toán trưởng DMC trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017  
và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
 
Đ.c Nguyễn Văn Huynh, Phó Tổng giám đốc DMC trình bày Báo cáo tiền lương,thù lao năm 2017
của HĐQT, BKS, TGĐ và người quản lý khác; Kế hoạch tiền lương,thù lao năm 2018 của HĐQT,BKS.
 
Đ.c Nguyễn Thế Võ, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 
Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498