• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty cổ phần cơ khí Duyên Hải

Ngày đăng: 22/06/2020
Ngày 22/6/2020 tại thành phố Hải Phòng, Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải (DMC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.
   Ngày 22/6/2020 tại thành phố Hải Phòng, Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải (DMC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.  
Đến dự Đại hội có đại diện Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP tham dự.
 
   Dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Cù Ngọc Phương - Tổng giám đốc Công ty. Đại hội có sự tham gia của các cổ đông, đại diện 100% (12.809.800) cổ phần có quyền biểu quyết
 
   Các cổ đông tham dự đại hội đều đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty năm 2019 và tin tưởng vào sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban điều hành, sự nỗ lực của CBCNV Công ty trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2020.
 
   Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và những giải pháp điều hành Công ty trong giai đoạn tiếp theo được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã được sự đồng thuận với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao.
 
   Đại hội đã thông qua chương trình họp với tỷ lệ nhất trí cao với nhiều nội dung quan trọng sau:
   1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
   2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
   3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 
   4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.
   5. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS, TGĐ & người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS. 
   6. Thông qua phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
   7. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
   Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề xin ý kiến đã trình bày trong đại hội. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải đã thành công tốt đẹp. 
 
Một số hình ảnh tại Đại hội

Quang cảnh Đại hội
 

Ông Cù Ngọc Phương, Tổng giám đốc Công ty trình bày Chương trình Đại hội
 

Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
 

Ông Lương Thế Bình, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Kế toán Trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2019  và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

Cổ đông Bùi Trường Sơn - quản đốc phân xưởng Kết cấu I, mã số cổ đông DH37 phát biểu ý kiến
 

Ông Trần Quốc Toản - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy và TBCN-CTCP tặng hoa
chúc mừng các ông được bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
 

Ông Nguyễn Khắc Hải - Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải
tặng hoa chúc mừng các ông, bà được bầu là thành viên Ban Kiểm soát Công ty 
nhiệm kỳ 2020-2025
 

Đ.c Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy và TBCN-CTCP
tặng hoa cảm ơn các đồng chí nguyên là Thành viên HĐQTCông ty CP CKDH
 

Ông Trần Văn Hải-Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498